کسی که کمی میداند ...

مقاله1
  • ایران حافظ منافع عربستان می شود؟!؟!

    مدتی است که وقتی به سیاست های بریز و بپاشانه ی ولیعهد خرپول عربستان نگاه می کنم، عاقبتی جز فروپاشی ا ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده